1. Przedmiot działalności Naszego Serwisu stanowią usługi edukacyjno - redaktorskie oraz informacyjno - konsultingowe z różnych obszarów wiedzy naukowej.

2. Zajmujemy się profesjonalnym wyszukiwaniem, gromadzeniem, selekcjonowaniem oraz prezentacją informacji na Państwa życzenie. W swojej pracy korzystamy z bibliotek, baz danych, dostępnej specjalistycznej prasy drukowanej a także ze źródeł internetowych (w niezbędnym zakresie i po uzgodnieniu z klientem), archiwów i innych dostępnych źródeł informacji.

3. Dbając o najwyższe standardy świadczonych usług nawiązujemy współpracę wyłącznie ze specjalistami poszczególnych dziedzin.

4. Każde zlecone przez Państwa opracowanie realizowane jest ściśle wg wytycznych. Uwzględniamy ewentualne korekty i Państwa uwagi.

5. Istnieje możliwość sprawdzenia przez nasz Serwis niepowtarzalności opracowania na stronie www.plagiat .pl. i przesłanie raportu prawdopodobieństwa. Usługa ta jest bezpłatna przy pracach powyżej 80 stron. W innym wypadku cena wynosi od 30,00 PLN do 50,00 PLN

6. Nie zajmujemy się rozpowszechnianiem opracowanych treści. Nie są one nigdzie publikowane. Nie stanowią również przedmiotu jakiegokolwiek obrotu - Gwarancją w tym zakresie jest polityka prywatności realizowana przez nasz Serwis.

7. Wykonane opracowania i inne materiały mogą być wykorzystane wyłącznie w sposób, który nie narusza przepisów Prawa Autorskiego i Art. 270 paragraf 1, Art. 272 i Art. 273 KK oraz w sposób nie naruszający obecnie panujących regulacji prawnych. Oznacza to, że opracowanie nie stanowi „gotowca” do prezentacji jako praca własna. Traktowana jest jedynie jako wzór.

8. Nasz Serwis nie wyraża zgody na jakiekolwiek działania, które pozostają w sprzeczności z polskim prawem autorskim i KK, w szczególności:
1. przywłaszczenia sobie autorstwa co do całości (lub części) opracowań
2. wprowadzenia w błąd co do autorstwa,
3. podejmowania działań mających charakter poświadczenia nieprawdy.

9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dalsze użytkowanie oraz i sposób wykorzystania wykonanych opracowań również przez osoby trzecie po dokonaniu zakupu przez zlecającego.

10. Poprawki dokonywane są bezpłatnie zgłoszone w ciągu 30 dni od chwili przekazania przez Serwis partii materiału – np. rozdziału, całości pracy. Po tym terminie poprawki nie będą uwzględniane lub dokonywane za opłatą.

11. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie przekazanych materiałów, w szczególności za niezgodne z prawem działania osoby zlecającej, ani wyrządzone szkody, które będą z tym związane.

12. Zamówienia na prace licencjackie oraz prace magisterskie można składać drogą elektroniczną lub telefoniczną - w tym przypadku konieczne jest późniejsze potwierdzenie zamówienia drogą elektroniczną - poprzez formularz zgłoszeniowy - skorzystanie z formularza jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Serwisu.

13. Cenę każdej usługi ustalamy indywidualnie. Jest ona zależna od zakresu zlecenia, koniecznych nakładów, czasu i terminy wykonania. Cena zostaje przedstawiona Państwu do akceptacji wraz z ofertą jeszcze przed rozpoczęciem realizacji zlecenia.

14. Serwis zobowiązuje się do zachowania anonimowości i poufności informacji, które zostaną nam powierzone w związku z realizacją zlecenia.

15. Standardowo zlecenie realizowane jest w języku polskim, czcionką 12 Times New Roman, interlinia 1,5, standardowe marginesy oraz przypisy u dołu strony. W przypadku innych wytycznych cena za wykonanie zlecenia może ulec zmianie.

16. Warunkiem podjęcia współpracy jest wpłata zaliczki w wysokości 10% wartości zamówienia na podany numer konta.prace licencajckie :: prace magisterskie :: praca licencjacka :: praca magisterska